Odată organizat sub formă juridică, viitorul GAL va proceda la alegerea și stabilirea organelor de conducere care vor avea rolul de gestionare a activității și implicit a implementării strategiei de dezvoltare locală, dar și a organelor de execuție, respectiv a echipei de implementare a strategiei care va avea responsabilități  precise  de monitorizare, evaluare și control.

Mecanismul de gestionare, monitorizare, evaluare și control implementat de GAL în scopul implementării Strategiei de Dezvoltarea Locală, presupune activitățile:

 • luarea rapidă a deciziilor vizând implementarea strategiei;
 • identificarea și managementul riscurilor în implementarea strategiei;
 • gestionarea corectă și operativă a resurselor financiare, materiale și umane;
 • verificarea și monitorizarea la timp și atentă a îndeplinirii, precum și evaluarea și controlul:
  • planului de acțiune și a rezultatelor așteptate pentru implementarea strategiei;
  • obiectivelor măsurilor și a indicatorilor fizici prestabiliți;
  • indicatorilor financiari ca urmare a raportului dintre valoarea alocată și rata de absorbție;
  • indicatorilor de eficiență, stabilită ca raport între acțiunile realizate și resursele financiare și umane implicate.

Pentru realizarea acestor activități vor fi elaborate piste de audit pentru fiecare din activitățile importante pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală și anume:

 • pregătirea, organizarea și evaluarea sesiunilor de depunere proiecte;
 • pregătirea, organizarea și evaluarea activității de animare a teritoriului;
 • pregătirea, organizarea și evaluarea activității de informare și publicitate a proiectului, dar și a tuturor activităților aferente;
 • pregătirea, organziarea și evaluarea activității de informare și promovare a rezultatelor SDL;
 • pregătirea, organizarea, evaluarea și controlul activităților externalizate: audit, consultanță juridică și de management al implementării proiectului, formare profesională, publicitate, etc.

Pentru stabilirea structurilor/organelor/compartimentelor de conducere și de execuție, precum și a sarcinilor ce revin fiecărui organism intern, se va întocmi și aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al GAL care va avea cel puțin următoarea structură:

Capitolul I – Rolul și funcțiile GAL.

În acest capitol vor fi menționate, în subcapitolul introductiv Dispoziții generale, forma juridică a GAL în baza OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, decizia de autorizare în baza căreia funcționează ca GAL autorizat, emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și funcțiile principale pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, respectiv:

 1. de strategie, prin care elaborează, în conformitate cu politica și prioritățile de dezvoltare ale Uniunii Europene și Guvernului României, strategia de dezvoltare locală;
 2. de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;
 3. de administrare, prin care asigură administrarea patrimoniului asociaţiei;
 4. de reprezentare, prin care asigură, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate;
 5. de coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate asociaţiei de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării rurale a teritoriului pe care îl reprezintă.

Capitolul II – Atribuţiile principale și structura de organizare.

În acest capitol vor fi menționate într-un subcapitol distinct, în principal, atribuțiile și sarcinile obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală care revin GAL, în conformitate cu art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, și care vizează în mod special următoarele:

 • consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
 • conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
 • asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
 • pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
 • primirea și evaluarea cererilor de finanțare;
 • primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;
 • selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
 • monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

În plus, vor fi menționate și alte atribuții precum:

 • colaborarea cu alte entităţi pe plan naţional şi internaţional, care au scopuri similare, precum și cu alte organizaţii indiferent de forma de organizare care participă la programul LEADER, în cadrul acțiunilor de cooperare;
 • îmbunătăţirea mediului și spațiului teritoriului GAL, creșterea calității vieții și diversificarea activităților economice prin implementarea strategiei de dezvoltare locală;
 • promovarea teritoriului Grupului de Acțiune Locală şi asocierea ei cu alte regiuni din ţară şi străinătate.

În același capitol, vor fi descrise și structura organizatorică și funcțiile administrative stabilite la nivelul GAL pentru implementarea SDL care sunt în conformitate cu fișa sub- măsurii 19.4 „Sprijin pentru costurile de funcționare și animare” și care vizează: mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a SDL, dar și mecanismul de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL.

Structura organizatorică cuprinde următoarele compartimente:

 1. Adunarea Generală a Asociaților, formată din membri parteneri GAL;
 2. Consiliul Director, format din minim 3 membri, din care unul având funcția de președinte al GAL, un vicepreședinte și un secretar;
 3. Cenzorul, selectat din afara partenerilor GAL;
 4. Comitetul de Selecţie al proiectelor, format din 7 membri din rândul partenerilor, cu o pondere de peste 50% de reprezentativitate a partenerilor proveniți din mediul privat și asociativ;
 5. Comisia de Soluționare a Contestaţilor, formată din 3 membri din rândul partenerilor, cu o pondere de peste 50% de reprezentativitate a partenerilor proveniți din mediul privat și asociativ;
 6. Compartimentul administrativ. Pentru desfășurarea eficientă a activităților specifice enunțate mai sus, GAL va avea un Compartiment administrativ care va avea următoarea componenţă:
 7. Manager (responsabil administrativ): în structura GAL va fi angajat in baza unui contract individual de munca, minim 4 ore pe zi, un manager care va coordona activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; Managerul va fi totodată și responsabil cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor depune la GAL îndeplinind și astfel de atribuții;
 8. Contabil (responsabil financiar–): în structura GAL va fi angajat in baza unui contract individual de munca, minim 4 ore pe zi, un contabil care se va ocupa de supravegherea şi controlul gestiunii financiar– contabile a GAL-ului; Contabilul va și responsabil cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor depune la GAL îndeplinind și astfel de atribuții;
 9. Animatori (responsabili cu animarea, monitorizarea și verificarea): în structura GAL vor fi angajați in baza unui contract individual de munca, minim 4 ore pe zi, 2 animatori care vor desfăşura activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, de monitorizare;
 10. Secretar: va fi angajat in baza unui contract individual de munca, minim 4 ore pe zi, cu rolul de a asigura planificarea și coordonarea activităților administrative; Secretarul va fi totodată și responsabil cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor depune la GAL îndeplinind și astfel de atribuții;
 11. Consultanți externi/Servicii externalizate: în funcţie de necesităţi și pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL, vor fi angrenați în procesul de implementare al GAL, pe bază de contract de servicii externalizate următorii consultanți externi astfel:
 • auditor – asigură auditul proiectului și întocmirea rapoartelor de audit intermediare și final;
 • jurist – asigură, supraveghează și controlează procesul de atribuire și achiziție publică a contractelor de servicii/bunuri,
 • experți consultanți în managementul proiectelor – asigură asistența tehnică de specialitate în procesul de implementare a proiectului, având roul de supervizor al activităților desfășurate de angajații GAL în implementarea proiectului finanțat prin Sub- măsura 2
 • experți în formare profesională – asigură instruirea resurselor umane pentru procesul de achiziţii publice, investiţii şi inventariere a patrimoniului GAL;
 • experți în publicitate și organizare evenimente – asigură publicitatea și informarea asupra proiectului și strategiei de dezvoltare locală, organizarea evenimentelor de promovare a strategiei GAL-ului, crearea website-ului GAL, a altor materiale de informare și promovare, proiectarea şi designul materialelor de informare/promovare (pliante, broșuri, publicații, ghiduri cu respectarea elementelor de identitate vizuală ale PNDR 2014-2020;

Pentru activitățile de gestionare, animare, monitorizare, verificare, evaluare și selecție proiecte, care nu vor fi externalizate ulterior și vor fi îndeplinite de persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă, conform celor expuse mai sus, se atașează fișele de post cu atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL și constituie Anexa 8 – Fise de post.

Angajarea personalului GAL se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

Capitolul III – Activități principale pentru implementarea SDL.

În acest capitol vor fi prevăzute activitățile principale care vor conduce la atingerea şi realizarea obiectivelor GAL și care vor fi inlcuse într-un plan de acțiune:

 1. implementarea Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului Grupului de Acţiune Locală;
 2. constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală;
 3. organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;
 4. organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor elaborate;
 5. participarea la schimburi de experienţă şi stagii de formare, la întrunirile reţelelor interne şi europene;
 6. colaborarea cu alte entităţi pe plan naţional şi internaţional, care au scopuri similare, în special cu alte organizaţii indiferent de forma de organizare, care participă la programul LEADER, scop în care asociaţia poate încheia contracte de colaborare;
 7. editarea de publicaţii proprii;
 8. stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;
 9. apel pentru proiecte;
 10. informare şi comunicare;
 11. sprijinirea depunătorilor de proiecte;
 12. organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;
 13. monitorizarea proiectelor;
 14. elaborarea unui Plan de Evaluare și a modalităților și mjloacelor de evaluare a SDL;
 15. alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile

Pe tot parcursul implementarii SDL, GAL ILFOVAT ILFOV SUD VEST va beneficia de suport logistic si material din partea Consiliului Judetean Ilfov

Capitolul IV – Reguli de evitare a conflictelor de interese.

Având în vedere importanța evitării posibilelor conflcite de interese pe parcursul procesului de verificare și evaluare a proiectelor depuse în cadrul strategiei de dezvoltare locală, regulamentul va avea un capitol distinct care va prevedea, în mod clar, care sunt aceste situații și cum pot fi evitate.

Capitolul V – Dispoziții finale.

În final, regulamentul va avea un capitol în care vor fi descrise sarcinile angajaților GAL cu privire la cunoașterea, aplicarea și informarea tuturor celor interesați asupra prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și reglementări privind îndeplinirea atribuţiilor fişei postului pe care îl ocupă, fişele de post care se întocmesc şi se semnează de către președintele GAL cu respectarea strictă a atribuţiilor fiecărui compartiment din structura organizatorică.

Conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013, evaluarea implementării SDL reprezintă o sarcină obligatorie pentru GAL-uri, astfel că viitorul GAL va elabora și un Plan de Evaluare internă în care vor fi descrise modalitatea și mijloacele prin care se va realiza evaluarea SDL și care vor urmări în principal următoarele:

 1. Indicatorii stabiliți și realizați pe fiecare Măsură;
 2. Gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile de către beneficiarii proiectelor și de către GAL;
 3. Impactul  rezultatelor   SDL   asupra   partenerilor   /  populației   teritoriului   / beneficiarilor de proiecte / alți factori de interes
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search