Codul măsurii

19.2 – 1

Denumirea măsurii  Stimularea spiritului antreprenorial
Tipul măsurii  Investiţii
1.Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare.

Corelare cu analiza SWOT

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează:

– activităţi neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri) fie,

– pentru cei care modernizează şi/sau dezvoltă întreprinderile existente.

Măsura va contribui la:

–  dezvoltarea spiritului antreprenorial

–  ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent

–  diversificarea economiei rurale,

–  creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai

–  scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale.

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 iii) Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale.
1.3.Obiectivul specific local al măsurii – Măsura contribuie la obiectivul general local

– Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice ale măsurii:

– Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și creării de locuri de muncă;

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale
1.5. Contribuţia la priorităţile SDL (locale) P2. Dezvoltarea si diversificarea mediului de afaceri local si a agroturismului
1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013 Art 19, a, b
1.7.   Contribuţia la domeniile de intervenţie 6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă
1.8.   Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului.

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT, prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei.

Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.

1.9.   Complementaritate cu alte măsuri din SDL Complementaritate cu masurile: 19.2 – 4,
1.10.Sinergia cu alte măsuri din SDL Sinergia măsurile: 19.2 -2, 19.2 – 3
2.   Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:

·         stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL

·         dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how

·         crearea de noi locuri de muncă

3.   Trimiteri la alte acte legislative
•  Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL

•  Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020

•  Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020

•  Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,

4.   Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată (start-ups). Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)

• Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

• Intreprinderi sociale

• Cooperative

4.2. Beneficiarii indirecţi Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
5.   Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013)
•   Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de tip start-up

•   Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente

•   Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1.  Pentru proiecte de investiţii
•  Cheltuieli eligibile specifice:

•  Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

•  Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi;

•  Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

•  Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol

•  înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti

Nu sunt eligibile echipamente second-hand.

6.2. Pentru proiecte de servicii
Cheltuieli eligibile specifice:

•      Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.)

•      Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc; centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, etc; )*

*ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative  sunt eligibile doar construcții de tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.)

7. Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up)
•      Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

•      Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;

•      Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite

•      Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;

•      Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului.

Alte angajamente

•      Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri)

•      Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se implementa proiectul.

7.2 Pentru proiectele de investitii in în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;

• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL;

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

8. Criterii de selecţie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:

–      creeaza  un numar mai mare de locuri noi de munca

–      conduc la mentinerea unui numar cat mai mare de locuri de munca

–      se dezvolta intr-un nr. cat mai mare de UAT-uri

–      conduc la utilizarea  energiei produse din surse regenerabile.

–      respecta temele transversale

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel:

•      20.000 Euro/an,  pentru fiecare loc de muncă nou creat, cu conditia mentinerii acestuia pt. min. 3 ani

•      10.000 Euro/an, pentru fiecare loc de munca mentinut, min. 3 ani

Valorile maximale prevazute pentru proiecte:

Start-up:

•      Max. 40.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;

•      Max. 60.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement.

10. Justificarea stabilirii cuantumului si ratei sprijinului
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

•      70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

•      30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-agricole:

–      Sumele prevazute pentru crearea/mentinerea locurilorde munca, cu conditia respectarii sprijinului de minimis.

Intensitatea sprijinului va fi de 90% din sumele calculate.

11. Indicatori de monitorizare
–      Număr de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului.
12. Caracterul inovativ al măsurii:
•      Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL.

•      Măsura se adresează exclusiv acelor activităţi sau operaţiuni deficitare in zonele rurale.

•      Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care produc, asigura /presteaza servicii in mai mult de doua UAT din GAL.

•      Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale.

•      Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor

DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII 1 APEL 2

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 19.2-1 Apel 2 publicat în data de 22.10.2019

APEL Scurt nr.2 MASURA 1 publicat în data de 22.10.2019

APEL Lung nr.2 MASURA 1 publicat în data de 22.10.2019

CERERE DE FINANȚARE M19.2-1 publicat în data de 22.10.2019

Fișa masurii M19.2-1 publicat în data de 22.10.2019

Fișa de Evaluare  publicat în data de 22.10.2019

Metodologia de verificare a corectitudinii informațiilor prezente în cererea de finanțare publicat în data de 22.10.2019

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate publicat în data de 22.10.2019

Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate-proiectii financiare, indicatori financiari  publicat în data de 22.10.2019

Studiu de Fezabilitate Anexa B publicat în data de 22.10.2019

Studiu de Fezabilitate Anexa C publicat în data de 22.10.2019

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica publicat în data de 22.10.2019

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) publicat în data de 22.10.2019

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate publicat în data de 22.10.2019

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 publicat în data de 22.10.2019

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile publicat în data de 22.10.2019

Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat publicat în data de 22.10.2019

Anexa 11 Lista Ariilor Naturale Protejate  publicat în data de 22.10.2019

Anexa 12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020 publicat în data de 22.10.2019

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL  publicat în data de 22.10.2019

!!NOU!! GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 19.2-1 APEL 2 -în consultare- publicat în data de 03.10.2019

!!NOU!! ERATA LA RAPORTUL DE SELECȚIE MĂSURA 19.2-1 APEL 1 publicat în data de 13.09.2019

!!NOU!! RAPORT DE SELECȚIE MĂSURA 19.2-1 APEL 1 publicat în data de 13.09.2019

 RAPORT DE EVALUARE MĂSURA 19.2-1 APEL 1 publicat în data de 30.08.2019

 GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 1 APEL 2 în consultare – publicat în data de 23.08.2019

DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII 1 APEL 1

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 19.2-1 Apel 1 publicat în data de 17.04.2019

APEL Scurt nr.1 MASURA 1 publicat în data de 17.04.2019

APEL Lung nr.1 MASURA 1 publicat în data de 17.04.2019

CERERE DE FINANȚARE M19.2-1 publicat în data de 17.04.2019

Fișa masurii M19.2-1 publicat în data de 17.04.2019

Fișa de Evaluare  publicat în data de 17.04.2019

Metodologia de verificare a corectitudinii informațiilor prezente în cererea de finanțare publicat în data de 17.04.2019

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate publicat în data de 17.04.2019

Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate-proiectii financiare, indicatori financiari  publicat în data de 17.04.2019

Studiu de Fezabilitate Anexa B publicat în data de 17.04.2019

Studiu de Fezabilitate Anexa C publicat în data de 17.04.2019

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica publicat în data de 17.04.2019

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) publicat în data de 17.04.2019

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate publicat în data de 17.04.2019

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 publicat în data de 17.04.2019

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile publicat în data de 17.04.2019

Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat publicat în data de 17.04.2019

Anexa 11 Lista Ariilor Naturale Protejate  publicat în data de 17.04.2019

Anexa 12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020 publicat în data de 17.04.2019

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL  publicat în data de 17.04.2019

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search