Codul măsurii

19.2 – 2

Denumirea măsurii Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, precum și investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale destinate populației rurale
Tipul măsurii Investiţii
1.Descrierea generală a măsurii
1.1. Justificare.

Corelare cu analiza SWOT

Măsura va contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor locale destinate populației, precum și îmbunătățirea tipurilor de infrastructură la scară mică, îmbunătățiri ce vor avea un efect pozitiv asupra nivelului de trai al populației.

Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zona GAL, având în vedere și Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării rurale, contribuind esențial Obiectivul de dezvoltare rurală O3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă”.

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.
1.3.Obiectivul specific local al măsurii – Măsura contribuie la obiectivul general local

– Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice:

·        Dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică și a serviciilor locale destinate populației

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale
1.5. Contribuţia la Priorităţile SDL (locale)  P1. Dezvoltarea infrastructurii locale, infrastructurii sociale si a serviciilor comunitare
1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013 art. 20 d., b.
1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale
1.8.   Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 •    Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT-urile GAL, prin activităţile nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la sanatatea si dezvoltarea resurselor umane, crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei.

•    Măsura contribuie la inovare, protecţia mediului, egalitate de sansa si nediscriminare.

•    Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de reducere a consumului energetic

1.9.   Complementaritate cu alte măsuri din SDL Complementaritate cu masurile: 19.2 – 3,
1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL Sinergie cu masurile: 19.2 – 1, 19.2 – 4
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:

·        Dezvoltarea infrastructurii locale, infrastructurii sociale si a serviciilor comunitare

·        Dezvoltarea resurselor umane si combaterea saraciei

·        Crearea de noi locuri de muncă

Valoarea adăugată a măsurii o reprezintă extinderea și dezvoltarea serviciilor publice locale destinate populației, ce determină satisfacerea unei nevoi stringente resimtițe la nivelul GAL, țintind spre creșterea nivelului de trai al populației și dezvoltarea armonioasă a teritoriului GAL.

3.   Trimiteri la alte acte legislative
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială. Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013
4.   Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi Entități publice

·         autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora

Entități private:

·        ONG-uri definite conform legislației în vigoare

 

4.2. Beneficiarii indirecţi ·        populația locală din GAL

 

5.   Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
 
•     Cheltuieli eligibile specifice:

•     Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

•     Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi;

•     Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

•     Construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea centrelor comunitare pentru activități sociale și culturale;

•     Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale destinate populației rurale.

•     Cheltuieli cu achizitia de utilaje, echipamente pentru serviciile publice de salubrizare si pentru serviciile voluntare pentru situatii de urgenta.

•     Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului.

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Nu sunt eligibile echipamente second-hand.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată:

• Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;

• Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;

• Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

7.   Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii
·        Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

·        Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;

·        Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;

·        Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;

·        Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală;

·        Investiția să se realizeze în teritoriul GAL  și să deservească unul sau mai multe UAT-uri din teritoriu;

 

8. Criterii de selecţie
–      Populația netă ce beneficiază de îmbunătățirea serviciului/serviciilor publice propuse prin proiect

1.    Sub 2.000 de locuitori

2.    2.001 – 5.000 de locuitori

3.    Peste 5.000 de locuitori

–      Principiul prioritizării tipului de serviciu public îmbunătățit

1.servicii publice de bază

2.servicii publice culturale

3.servicii publice de agrement

–     Proiecte ce propun tehnologii prietenoase cu mediul

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere aspectul un proiect / UAT; daca acesta va deservi mai multe UAT-uri din teritoriu, beneficiarul poate obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:

–      Maximum 100% pentru investiții negeneratoare de venit

–      Maximum 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

–      Sprijinul public nerambursabil va fi de maxim 69.000 euro per proiect, indiferent de tipul investiției.

10. Indicatori de monitorizare
•     Populația netă care beneficiază de servicii locale

•     Număr de locuri de muncă nou create

•     Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază infrastructură îmbunătățită

 

11. Caracterul inovativ al măsurii:
·        îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale de bază în mediul rural

·        Îmbunătățirea condițiilor de mediu prin folosirea energiei din surse regenerabile, pentru uz public

 

DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII 19.2-2 APELUL 3

Apel scurt de selecție a proiectelor M 19.2-2– publicat in 22.10.2019

Apel lung de selecție a proiectelor M 19.2-2 – publicat in 22.10.2019

Anexa 2 Apel Lung – publicat in 22.10.2019

Ghidul Solicitantului Masura 19.2- Apel 2– publicat in 22.10.2019

Cererea de Finantare M19.2-2– publicat in 22.10.2019

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate – publicat in 22.10.2019

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate Anexa B – publicat in 22.10.2019

Anexa 3 DALI– publicat in 22.10.2019

Anexa 4 Memoriu Justificativ– publicat in 22.10.2019

Fisa Masurii M19.2-2 – publicat in 22.10.2019

Fisa de evaluare M19.2-2– publicat in 22.10.2019

Procedura de evaluare si selectie – publicat in 22.10.2019

!!NOU!! GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 19.2-2 APEL 3 -în consultare- publicat în data de 03.10.2019

!!NOU!! ERATA LA RAPORTUL DE SELECȚIE MĂSURA 19.2-2 APEL 2 publicat în data de 13.09.2019

!!NOU!! RAPORT DE SELECȚIE MĂSURA 19.2-2 APEL 2 publicat în data de 13.9.2019

 RAPORT DE EVALUARE MĂSURA 19.2-2 APEL 2 publicat în data de 30.08.2019

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 2 APEL 3 în consultare – publicat în data de 23.08.2019

DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII 19.2-2 APELUL 2

Apel scurt de selecție a proiectelor M 19.2-2-publicat în data de 24.04.2019

Apel lung de selecție a proiectelor M 19.2-2 -publicat în data de 24.04.2019

Anexa 2 Apel Lung  -publicat în data de 24.04.2019

Ghidul Solicitantului Masura 19.2-2 Apel 2 -publicat în data de 24.04.2019

Cererea de Finantare M19.2-2 -publicat în data de 24.04.2019

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate  -publicat în data de 24.04.2019

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate Anexa B  -publicat în data de 24.04.2019

Anexa 3 DALI -publicat în data de 24.04.2019

Anexa 4 Memoriu Justificativ-publicat în data de 24.04.2019

Fisa Masurii M19.2-2-publicat în data de 24.04.2019

Fisa de evaluare M19.2-2-publicat în data de 24.04.2019

Procedura de evaluare si selectie -publicat în data de 24.04.2019

ANUNT PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE NR.1 PENTRU PROIECTELE PE MĂSURA 19.2-2  

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pentru  prelungirea apelului de selecție, Directorul Executiv GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest a hotărât prin Decizia nr.585 din 26.02.2019:

  • Prelungirea apelului de selecție nr.1 pentru măsura 19.2-2 până la data de 29.03.2019, ora 16

Decizia Directorului Executiv GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest nr. 585 din 26.02.2019 privind prelungirea apelului de selecție a proiectelor pentru Măsura 19.2-2 

ANUNT PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE NR.1 PENTRU PROIECTELE PE MĂSURA 19.2-2  

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pentru  prelungirea apelului de selecție, Directorul Executiv GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest a hotărât prin Decizia nr.546 din 21.12.2018:

  • Prelungirea apelului de selecție nr.1 pentru măsura 19.2-2 până la data de 28.02.2019, ora 16

Decizia Directorului Executiv GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest nr. 546 din 21.12.2018 privind prelungirea apelului de selecție a proiectelor pentru Măsura 19.2-2 

ANUNT PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE NR.1 PENTRU PROIECTELE PE MĂSURA 19.2-2  

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pentru  prelungirea apelului de selecție, Directorul Executiv GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest a hotărât prin Decizia nr.487 din 07.11.2018:

  • Prelungirea apelului de selecție nr.1 pentru măsura 19.2-2 până la data de 21.12.2018, ora 16

Decizia Directorului Executiv GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest nr. 487 din 07.11.2018 privind prelungirea apelului de selecție a proiectelor pentru Măsura 19.2-2 

ANUNT PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE NR.1 PENTRU PROIECTELE PE MĂSURA 19.2-2  

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pentru  prelungirea apelului de selecție, Directorul Executiv GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest a hotărât prin Decizia nr.428 din 06.09.2018:

  • Prelungirea apelului de selecție nr.1 pentru măsura 19.2-2 până la data de 09.11.2018, ora 16

Decizia Directorului Executiv GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest nr. 428 din 05.09.2018 privind prelungirea apelului de selecție a proiectelor pentru Măsura 19.2-2 

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search