Codul măsurii

19.2 – 3

Denumirea măsurii Centre multifuncționale de asistență socială comunitara
Tipul măsurii Investiţii
1.Descrierea generală a măsurii
1.1. Justificare.

Corelare cu analiza SWOT

Măsura va contribui la realizarea unor centre sociale comunitare multifuncționale, care vor deservi nevoile legate de asistență socială ale locuitorilor din teritoriul GAL.

Această măsură vizează satisfacerea unor nevoi sociale stringente ale comunității locale, imbunatatirea situatiei grupurilor vulnerabile, cresterea atractivitatii arealului GAL și crearea de locuri de muncă.

În cadrul centrelor de asistență socială multifuncționale vor fi asigurate:

servicii de permanență și asistență sociala la domiciliu (servicii acordate batranilor si persoanelor cu dizabilitati),

servicii de asistență socială-refugiu temporar pentru mame și copiii minori,

servicii de educaţie acordate copiilor cu parintii plecati din tara.

Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zona GAL, prin facilitarea accesului la serviciile sociale si furnizarea oportună a unor servicii sociale de calitate.

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 iii) Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale.
1.3.Obiectivul specific local al măsurii – Măsura contribuie la obiectivul general local

– Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice:

2.    Dezvoltarea infrastructurii locale, infrastructurii sociale si a serviciilor comunitare

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale
1.5. Contribuţia la Priorităţile SDL (locale) P1 Dezvoltarea infrastructurii locale, infrastructurii sociale si a serviciilor comunitare
1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013 art. 20 d., g.
1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale
1.8. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT-urile GAL, prin activităţile nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la satisfacerea unor nevoi sociale stringente ale comunității locale, imbunatatirea situatiei grupurilor vulnerabile, dezvoltarea resurselor umane, crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei.

Măsura contribuie la inovare, protecţia mediului, egalitate de sansa si nediscriminare. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de reducere a consumului energetic

1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL Complementaritate cu masurile: 19.2 – 3,
1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL Sinergie cu masurile: 19.2 – 1, 19.2 – 4
2.     Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:

Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi a altor activităţi economice

· Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei

· Crearea de locuri de muncă

Înființarea și/sau modernizarea centrelor multifuncționale de asistență socială comunitară, va reprezenta o abordare complexă pentru soluționarea problemelor sociale – privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația din localitatile GAL – greu accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Aria de deservire a unui centru comunitar social multifuncțional, poate acoperi unul sau mai multe UAT-urile din teritoriul GAL, acesta fiind si unul dintre criteriI de selectie.

3.     Trimiteri la alte acte legislative
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială. Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013
4.     Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi Entități publice

·          autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora

Entități private:

·         ONG-uri definite conform legislației în vigoare

·         Întreprinderi sociale

·         GAL-ul

4.2. Beneficiarii indirecţi ·         populația locală din GAL

·         ONG-uri care pot oferi activități de asistență socială în centrele sociale comunitare multifuncționale

5.     Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
•      Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
·         6.1 Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor medicale comunitare multifuncționale
Cheltuieli eligibile specifice:

•  Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

•  Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi;

•  Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

•  Înfiinţarea unor ONG- uri/ intreprinderi sociale de profil social (non-agricol)

Nu sunt eligibile echipamentele second-hand.

7. Condiţii de eligibilitate
Pentru proiectele de investitii in modernizarea/dezvoltarea infrastructurii sociale
·         Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

·         Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;

·         Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;

·         Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;

·         Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală;

·         Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească unul sau mai multe UAT-uri din teritoriu;

·         Aviz prealabil pentru potențialii beneficiari ai proiectelor – încă de la începerea elaborării proiectelor, de la arhitectul desemnat și contractat de catre GAL, cu scopul luării în considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de structură urbanistică şi peisaj.

8. Criterii de selecţie
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;

• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL;

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere aspectul un proiect / UAT; daca acesta va deservi mai multe UAT-uri din teritoriu, beneficiarul poate obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:

–      100% pentru investiții negeneratoare de venit

–      100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică

–      90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

–      Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

10. Indicatori de monitorizare
–      Populația netă care beneficiază de servicii sociale noi/îmbunătățite

–      Număr de locuri de muncă nou create

–      Numărul asociațiilor care beneficiază infrastructură îmbunătățită

11. Caracterul inovativ al măsurii:
·         îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale de asistență socială în mediul rural

·         Introducerea, dezvoltarea centrelor de asistenţă socială multifunctionala

·         Aviz prealabil pentru potențialii beneficiari ai proiectelor – încă de la începerea elaborării proiectelor, de la arhitectul desemnat și contractat de catre GAL, cu scopul luării în considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de structură urbanistică şi peisaj, care vor accesa consultanţă cu titlu gratuit.

·         Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search