Codul măsurii

19.2 – 4

Denumirea măsurii Stimularea dezvoltarii unei agriculturi competitive în teritoriul  GAL
Tipul măsurii Investiţii
1.Descrierea generală a măsurii
1.1. Justificare.

Corelare cu analiza SWOT

•  Opţiunea unanimă a populaţiei şi a partenerilor GAL este pentru susţinerea activităţilor agricole;
1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 i) Creşterea viabilităţii, modernizarea şi restructurarea exploataţiilor agricole, în special a celor de dimensiuni mici şi mijlocii, întinerirea generaţiei de fermieri, dezvoltarea sectorului de procesare, consolidarea poziţiei pe piaţă a producătorilor agricoli;
1.3.Obiectivul specific local al măsurii Măsura contribuie la obiectivul general OG si specific (1) al SDL, respectiv cresterea competitivitatii economiilor regionale si crearii locurilor de munca
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale

P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;

P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic;

1.5. Contribuţia la Priorităţile SDL (locale) P3 Cresterea performantelor fermelor din spatiul GAL
1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013 Art. 17, a,c
1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie 2A – Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole
1.8. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului
1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL Complementaritate cu masurile: 19.2 -1
1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL Sinergia măsurile: 19.2 -2, 19.2 – 3
2.   Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:

–      stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL

–      diversificarea activitatilor agricole

–      cresterea performantelor fermelor din spatiul GAL

–      păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;

–      dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;

–      încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL.

3.   Trimiteri la alte acte legislative
•  Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL

•  Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1 din PNDR 2014-2020

•  Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014

4.   Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi •    Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici conform definiţiilor şi condiţiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului de la măsura 4.1 din PNDR 2014-2020.

•    Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL

•    Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL

•    Cooperative din teritoriul GAL;

•    Intreprinderi sociale;

4.2. Beneficiarii indirecţi ·      Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

·      Producatori agricoli individuali din teritoriu

5.   Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013)
•   Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente

•   Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1.  Pentru proiecte de investiţii
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL, vizand:

•      Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei

•      Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale

•      Modernizarea exploataţiilor apicole

•      Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice

•      Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale

•      Construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe

•      Infiinţare/modernizare de sere/solarii pentru legume

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.

6.2. Pentru proiecte de servicii
7.Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii
•      Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

•      Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;

•      Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;

•      Investiţia realizată sa demonstraze utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru exploataţia/firma  solicitantului ci şi pentru intreg GAL  sau min. 4 UAT-uri

•      Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se implementa proiectul

•      Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

•      Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

•      Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

•       Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

8. Criterii de selecţie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care:

–      creeaza  un numar mai mare de locuri noi de munca

–      acopera un nr. cat mai mare de UAT-uri

–      conduc la mentinerea unui numar cat mai mare de locuri de munca

–      conduc la utilizarea  energiei produse din surse regenerabile.

–      respecta temele transversale

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel:

• 20.000 Euro/an,  pentru fiecare loc de muncă nou creat, cu conditia mentinerii acestuia pt. min. 3 ani

• 10.000 Euro/an, pentru fiecare loc de munca mentinut, min. 3 ani

Valori maximale prevazute pentru proiecte:

–      Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 10.000 Euro şi 100.000 Euro pentru achiziţia de utilaje şi echipamente agricole independente;

–      Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 10.000 Euro şi 200.000 Euro pentru construirea/modernizarea spaţiilor pentru depozitare (cereale, legume/fructe,  etc).

Sumele prevazute pentru crearea/mentinerea locurilorde munca, sunt aplicabile cu conditia respectarii sprijinului de minimis.

Intensitatea sprijinului va fi de 90%  din sumele calculate.

10. Justificarea stabilirii cuantumului si ratei sprijinului
Sumele propuse acopera in mare parte costul cu personalul pentru perioada acordata si stimuleaza crearea a noi locuri de munca

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit (Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  din sumele calculate).

11. Indicatori de monitorizare
–      Număr de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului.

–      Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite.

12. Caracterul inovativ al măsurii:
·         Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor agricole în comunele din teritoriul GAL.

·         Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi SWOT;

·         Masura incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL – fiind punctate superior proiectele care se vor adresa / deservesc, doua sau mai multe comune invecinate.

!!NEW!! GHIDUL SOLICITANTULUI APEL 2 MĂSURA 4  în consultare -publicat în data de 23.08.2019

DOCUMENTE SPECIFICE MĂSURII M.19.2-4 APEL 1

Apelul scurt nr.1 Masura 4 publicat în data de 17.04.2019

Apelul lung nr.1 Masura 4  publicat în data de 17.04.2019

Ghidul Solicitantului M19.2-4 publicat în data de 17.04.2019

Cererea de Finantare M19.2-4 publicat în data de 17.04.2019

Fisa Masurii M19.2-4 publicat în data de 17.04.2019

Studiu de fezabilitate  publicat în data de 17.04.2019

Studiu de fezabilitate Anexa B   publicat în data de 17.04.2019

Studiu de fezabilitate Anexa C publicat în data de 17.04.2019

Anexa 4 Lista detaliata a coeficientilor Productiei Standard SO 2010 publicat în data de 17.04.2019

Anexa 5 Studiu Potential Pomicol publicat în data de 17.04.2019

Anexa 6 Codul de Bune Practici  publicat în data de 17.04.2019

Anexa 7 Calculator Cod de Bune Practici  publicat în data de 17.04.2019

Anexa 8 Studiu Potential Vegetal/Zootehnic  publicat în data de 17.04.2019

Anexa 9 Lista raselor autohtone  publicat în data de 17.04.2019

Anexa 10 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ  publicat în data de 17.04.2019

Anexa nr. 11.1 – Declarație privind încadrarea întreprinderilor în categoria de microîntreprindere și întreprindere mică  publicat în data de 17.04.2019

Anexa nr. 11.2 – Declarație privind respectarea regulii de minimis publicat în data de 17.04.2019

Anexa nr. 11.3 – Declarație privind neîncadrarea în „întreprindere în dificultate” publicat în data de 17.04.2019

Anexa nr. 11.4 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii consiliere prim M 02 publicat în data de 17.04.2019

Fisa de evaluare Masura 19.2-4 publicat în data de 17.04.2019

Procedura de evaluare si selectie publicat în data de 17.04.2019

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search