Codul măsurii

19.2 – 5

Denumirea măsurii Investiții și servicii pentru incluziunea socială a romilor
Tipul măsurii Servicii
1.Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare.

Corelare cu analiza SWOTT

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și analiza SWOT a teritoriului, majoritatea localităților teritoriului vizat nu au prevăzute în strategiile de dezvoltare economică și socială pentru perioada 2014-2020, măsuri, acțiuni destinate incluziunii romilor în societate cu scopul de a elimina discrepanțele existente la nivel economic și social, între această categorie reprezentativă a altor etnii și populația de origine română
1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă
1.3.Obiectivul specific local al măsurii Măsura contribuie la obiectivul general OG si specific (3) al SDL, respectiv creșterea implicării mediului public și asociativ prin acțiuni de incluziune socială a populației de etnie romă de la nivelul teritoriului.
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P 6 –Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5. Contribuţia la Priorităţile SDL (locale) P1 Dezvoltarea infrastructurii locale,infrastructurii sociale si a serviciilor comunitare
1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013 Art. 20, a
1.7.   Contribuţia la domeniile de intervenţie 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rural
1.8.   Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului
1.9.   Complementaritate cu alte măsuri din SDL Complementaritate cu masurile: 19.2-3;
1.10.Sinergia cu alte măsuri din SDL Sinergia măsurile: 19.2 -2
2.   Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:

– creșterea capacității actorilor locali din mediul public, asociativ de a elabora planuri de dezvoltare pentru comunitățile de romi din teriroriu și de a le aplica în scopul reducerii discrepanțelor economice și sociale între această categorie de etnie romă și cea de etnie romana în vederea asigurării, tuturor persoanelor, unui standard de viaţă şi bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc

3.   Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană:

-R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul  european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privindFondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

-R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013

-R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;

–  Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică;

–   Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;

Legislație națională:

-Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la aceasta convenție;

-Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;

-Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;

-Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale;

-Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi.

4.   Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi UAT-urile din teritoriul parteneriatului;

ONG-urile care reprezintă interesele populației de etnie rromă din teritoriul parteneriatului;

GAL-ul, doar în cazul în care nicio altă entitate (solicitant) eligibilă nu-și manifestă interesul prin depunere proiect;

ONG-urile care promovează drepturile omului din interiroul sau din exteriorul teritoriului parteneriatului doar în parteneriat/asociere cu UAT, ONG și/sau GAL din teritoriul vizat;

Alte instituții publice/private relevante cu rol în promovarea și sprijinirea categoriilor sociale defavorizate doar în parteneriat/asociere cu UAT, ONG și/sau GAL din teritoriul vizat.

4.2. Beneficiarii indirecţi ·   populația de etnie romă de la nivelul teritoriului parteneriatului.
5.   Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013)
•   Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv

•   Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

      6.  Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1.  Pentru proiecte de investiţii
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL, vizand:

Ø  Investiții în active corporale:

-costuri care vizează crearea, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor destinate infrastructurii de economie socială;

Ø  Investiții în active necorporale:

-costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

6.2. Pentru proiecte de servicii
Cheltuieli pentru organizarea și derularea acțiunilor (aceste cheltuieli pot fi externalizate, după caz), după cum urmează:

–  cazare, masă și transport participanți, după caz;

–  achiziția de materiale didactice și consumabile;

–  închirierea de echipamente necesare;

–  închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor;

–  cheltuieli externalizate cu elaborarea materialelor de informare/mediere/planificare (a planului de acțiune).

 

Cheltuieli neeligibile:

–  costurile cu investițiile.

Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare, mediere, planificare (exemplu: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară managementul de proiect acolo unde se justifică).

7.   Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii /servicii
•      Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;

•      Solicitantul este persoană juridică de drept public sau privat, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

•      Solicitantul   are   prevăzut  în  obiectul   de   activitate   activități   specifice/adiacente domeniului de vizat de proiect;

•      Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat pentru managementul proiectului;

•      Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor;

•      Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;

•      Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat

•      Solicitantul trebuie să se asigure că potrivit art. 20 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, alineatul (3) , planurile de dezvoltarea realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală relevantă.

     8.  Criterii de selecţie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care au la bază următoarele principii:

–  Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului;

–  Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel național și instituții sociale, în cadrul lansării propunerilor de proiecte;

– Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă identificat la nivelul întregului teritoriu vizat de parteneriat;

– Principiul eficienței uitilizării fondurilor.

     9.  Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși: 50.000 euro/comună pentru același tip de sprijin.
 10.  Justificarea stabilirii cuantumului si ratei sprijinului
•pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
 11.  Indicatori de monitorizare
–       Populație netă care beneficiază de infrastructură/servicii – 100 persoane;

Totodată, având în vedere specificul şi adresabilitatea măsurii, s-au stabilit şi indicatorii suplimentari, precum şi indicatorul specific LEADER, astfel:

–      Număr acțiuni pentru integrarea minorității rome – 1 acțiune;

–      Număr planuri de dezvoltare pentru comunitățile de romi elaborate – minim 1 plan de dezvoltare.

 12.  Caracterul inovativ al măsurii:
·         Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor agricole în comunele din teritoriul GAL.

·         Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi SWOT;

·         Masura incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL – fiind punctate superior proiectele care se vor adresa / deservesc, doua sau mai multe comune invecinate;

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search