Codul măsurii

19.2 – 6

Denumirea măsurii  Promovarea formelor asociative
Tipul măsurii Servicii
1.Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare.

Corelare cu analiza SWOTT

·   Cooperarea la nivelul actorilor economici este importanta pentru o dezvoltare unitara si eficienta a activitatilor productive, indeosebi in sectorul agricol. Din cauza unei slabe informari nu sunt cunoscute beneficiile reale cu privire la modalitatile de cooperare si exista reticenta cu privire la aceasta modalitate de lucru. In acest context, promovarea formelor de cooperare poate contribui la cresterea gradului de apartenenta a actorilor economici la acest tip de forme de activitate.
1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 i) Favorizarea competitivitatii agriculturii
1.3.Obiectivul specific local al măsurii Măsura contribuie la obiectivul general OG si specific (1) al SDL, respectiv cresterea competitivitatii economiilor regionale si crearii locurilor de munca
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P3 – Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
1.5. Contribuţia la Priorităţile SDL (locale) P3 Cresterea performantelor fermelor din spatiul GAL

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013 Art. 16,alin1) si alin2)
1.7.   Contribuţia la domeniile de intervenţie 3A Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale
1.8.   Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Inovatie – formele de asociere promovate vor avea in vedere potentialul de inovare a activitatilor derulate de agentii economici si integrarea in vederea obtinerii unui rezultat inovativ;

Protectia mediului – in procesul de promovare a formelor asociative vor fi punctate elementele care contribuie la protectia mediului; rezultatul unei asocieri (al carui rezultat final va fi un element cu caracter inovativ) va urmari sa asigure si sa imbunatateasca nivelul de protectie a mediului.

1.9.   Complementaritate cu alte măsuri din SDL Complementaritate cu masurile: 19.2 – 4;
1.10.Sinergia cu alte măsuri din SDL Sinergia măsurile: 19.2 – 1.
2.   Valoarea adăugată a măsurii
Masura contribuie la:

·         Îmbunătăţirea performanţelor generale ale agentilor economici prin creşterea competitivităţii activităţii agricole favorizata de cooperarea la nivel sectorial;

·         Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how;

3.   Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul grupurilor de producatori in sectorul agricol / pomicol prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014
4.   Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi •      Unitati adminsitrativ teritoriale

•      Forme asociative

•      Parteneriate intre entitatile precizate la punctele a) si b)

4.2. Beneficiarii indirecţi •      Agentii economici, comunitatea locala, adminsitratia publica
5.   Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013)
•   Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv

•   Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013

     6.  Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1.  Pentru proiecte de servicii
·         Actiuni de animare in scopul identificarii de noi parteneri pentru a se asocia sau a dezvolta noi forme asociative;

·         Actiuni de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare si a pietelor locale;

Cheltuieli eligibile:

·       Costuri aferente activitatilor de promovare si animare;

7.   Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de servicii
·      Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

·      Investitia trebuie sa se realizez in teritoriul GAL;

·      Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute;

8.  Criterii de selecţie
·      Principiul implementarii in parteneriat;

·      Principiul complexitatii procesului de animare/promovare;

     9.  Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsurinu  sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.

Valoarea sprijinului nerambursabil este de minim 5.000 de euro/proiect si maxim 30.000 euro/proiect.

  10.  Justificarea stabilirii cuantumului si ratei sprijinului
•pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
   11.   Indicatori de monitorizare
Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori
   12.   Caracterul inovativ al măsurii:
·         Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor agricole în comunele din teritoriul GAL.

·         Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi SWOT;

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search