Structura organizatorică cuprinde următoarele compartimente:

 1. Adunarea Generală a Asociaților, formată din membri parteneri GAL;
 2. Consiliul Director, format din minim 3 membri, din care unul având funcția de președinte al GAL, un vicepreședinte și un secretar;
 3. Cenzorul, selectat din afara partenerilor GAL;
 4. Comitetul de Selecţie al proiectelor, format din 7 membri din rândul partenerilor, cu o pondere de peste 50% de reprezentativitate a partenerilor proveniți din mediul privat și asociativ;
 5. Comisia de Soluționare a Contestaţilor, formată din 3 membri din rândul partenerilor, cu o pondere de peste 50% de reprezentativitate a partenerilor proveniți din mediul privat și asociativ;
 6. Compartimentul administrativ. Pentru desfășurarea eficientă a activităților specifice enunțate mai sus, GAL va avea un Compartiment administrativ care va avea următoarea componenţă:
 7. Manager (responsabil administrativ): în structura GAL va fi angajat in baza unui contract individual de munca, minim 4 ore pe zi, un manager care va coordona activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; Managerul va fi totodată și responsabil cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor depune la GAL îndeplinind și astfel de atribuții;
 8. Contabil (responsabil financiar–): în structura GAL va fi angajat in baza unui contract individual de munca, minim 4 ore pe zi, un contabil care se va ocupa de supravegherea şi controlul gestiunii financiar– contabile a GAL-ului; Contabilul va și responsabil cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor depune la GAL îndeplinind și astfel de atribuții;
 9. Animatori (responsabili cu animarea, monitorizarea și verificarea): în structura GAL vor fi angajați in baza unui contract individual de munca, minim 4 ore pe zi, 2 animatori care vor desfăşura activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL, de monitorizare;
 10. Secretar: va fi angajat in baza unui contract individual de munca, minim 4 ore pe zi, cu rolul de a asigura planificarea și coordonarea activităților administrative; Secretarul va fi totodată și responsabil cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor depune la GAL îndeplinind și astfel de atribuții;
 11. Consultanți externi/Servicii externalizate: în funcţie de necesităţi și pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL, vor fi angrenați în procesul de implementare al GAL, pe bază de contract de servicii externalizate următorii consultanți externi astfel:
 • auditor – asigură auditul proiectului și întocmirea rapoartelor de audit intermediare și final;
 • jurist – asigură, supraveghează și controlează procesul de atribuire și achiziție publică a contractelor de servicii/bunuri,
 • experți consultanți în managementul proiectelor – asigură asistența tehnică de specialitate în procesul de implementare a proiectului, având roul de supervizor al activităților desfășurate de angajații GAL în implementarea proiectului finanțat prin Sub- măsura 2
 • experți în formare profesională – asigură instruirea resurselor umane pentru procesul de achiziţii publice, investiţii şi inventariere a patrimoniului GAL;
 • experți în publicitate și organizare evenimente – asigură publicitatea și informarea asupra proiectului și strategiei de dezvoltare locală, organizarea evenimentelor de promovare a strategiei GAL-ului, crearea website-ului GAL, a altor materiale de informare și promovare, proiectarea şi designul materialelor de informare/promovare (pliante, broșuri, publicații, ghiduri cu respectarea elementelor de identitate vizuală ale PNDR 2014-2020.
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search