Parteneriatul privat – public GAL ILFOVĂŢ ILFOV SUD VEST include 3 Unităţi Administrativ Teritoriale din zona de sud-vest a judeţului Ilfov: CLINCENI, DOMNEŞTI şi CIOROGARLA. Numărul de locuitori din cele 3 comune este de 21.678. Suprafaţa aferentă  este de 95,87 km2, iar densitatea medie pe cele 3 UAT-uri este de 226,12 locuitori/ km2.

Teritoriul aferent se regăseşte în spaţiul eligibil LEADER:

– cuprinde UAT – Comune, adică 100% teritoriu rural;

– teritoriul este omogen din punct de vedere geografic, economic si cultural;

– este respectată condiţia ca populaţia totală să fie intre 10.000 si 100.000 locuitori.

RELIEF

La nivel de macrorelief, comunele sunt incluse în marea unitate naturală a Câmpiei Române, subunitatea Câmpia Vlăsiei, districtul Câmpul Cotroceni. La nivel local putem distinge două unități geomorfologice, o zonă de câmpie propriu-zisă cu aspect plan, intersectată de văi seci şi presărată de un microrelief depresionar (crovuri) favorabil acumulării apelor pluviale în exces și o zonă de luncă formată în intrefluviile râurilor Sabar și Ciorogârla ce se întinde în centrul teritoriului, cu aspect slab învălurat, dat de prezenţa grindurilor şi traseele fostelor cursuri de apă, afluente acestor râuri. Altitudinea variază între 85 m faţă de nivelul mării, în zona văilor Sabar și Ciorogârla, și 92 m faţă de nivelul mării în vestul satului Țegheș, în zona malului râului Argeș.

CLIMA

         În ceea ce privește spatiul comunelor ce fac parte din teritoriul acoperit de parteneriat, acesta se încadrează în profilul climatic general al județului Ilfov, prezentând câteva caracteristici specifice poziționării sale geografice și a reliefului prezent împrejur și în cadrul teritoriului său. Regimul termic se caracterizează printr-o temperatură anuală medie de 10,9 grade C, cu un număr al zilelor tropicale de 46,5 zile, luna cea mai rece din sezonul de iarnă având temperatura medie de -3ºC, iar luna cea mai caldă din sezonul de vară, o temperatură medie mai mare de 22ºC.

RETEA HIDROGRAFICA

Râurile care străbat teritoriul – Argeşul şi Sabarul – formează o luncă largă cu maluri joase. La acestea se adaugă şi lunca râului Ciorogârla.

Regimul hidrologic al râului Argeș, la 243 km de la izvoare și cu o suprafață de 3830 km2,  în nordul comunei Domnești, la stația hidrometrică Grădinari (Giurgiu), este de 21.786 m3/s.

Regimul hidrologic al râului Sabar, la 111 km de la izvoare și cu o suprafață de 883 km2, în nord estul comunei Domnești, la stația hidrometrică Poenari – Giurgiu, este de 2.294 m3/s. Tipologic, râul Sabar este un curs de apă situat în zona de câmpie, cu o geologie silicioasă și o structură litologică formată din nisip, argilă și mâl, având o pantă cupinsă între 0.5 – 5‰, cu precipitații cuprinse între 400-600 mm/an și o temperatură medie cuprinsă între 9-11º.

Râul Ciorogârla are o lungime de 57 km și se varsă în râul Sabar pe teritoriul comunei Bragadiru. Regimul hidrologic al râului Ciorgârla, la 47 km de la izvoare și cu o suprafață de 103 km2, în sudul comunei Domnești, la stația hidrometrică Bragadiru, este de 5.362 m3/s.

VEGETATIA

Vegetaţia zonei în care este amplasat teritoriul aparţine tipului de silvostepă prezent în întreaga Câmpie Română, în care covorul vegetal este constituit din specii lemnoase, cu pondere esenţa stejarului şi specii ierboase, cu pondere familia gramineelor. Vegetaţia ierboasă este predominant reprezentată de graminee și leguminoase. Vegetația hidrofilă din luncile râurilor și lacurilor este formată din speciile lemnoase de sălcii și plopi. Marginile bălților și lacurilor sunt populate cu nuferi si stânjenei de baltă.

FAUNA

Fauna din zona comunelor este constituită în general din specii termofile: orbetele, şoarecele pitic, şoarecele de pădure, şobolanul de câmp, turturica, privighetoarea, ciocănitoarea, gaia roşie, guşterul şi şopârla de pădure. Fauna pajiştilor de luncă, a stufărişurilor şi zăvoaielor grupează specii tipice. Multe dintre păsările care trăiesc în aceste locuri atrag dupa ele răpitoare: gaia neagră, codalbul, şoimul rândunelelor, acvila ţipătoare şi cucuveaua comună. Puţin variate, mamiferele se impun prin câteva specii: mistreţul, dihorul, hârciogul, popândăul, şoarecele de câmp, iepurele şi vulpea.

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search